2021

CHENGDU

BIENNALE

Su Xinping

Exhibitions & Artworks

Su Xinping/The Walking Man


苏新平

Su Xinping/The Walking Man500×585×158cm×3Bronze2021