2021

CHENGDU

BIENNALE

Shi Ziyuan

Exhibitions & Artworks

Shi Ziyuan / Echo Chamber


时子媛


Shi Ziyuan / Echo Chamber / Dimensions variable / Ceramic, Site structureß / 2021