2021

CHENGDU

BIENNALE

Wang Yunpeng

Exhibitions & Artworks

Wang Yunpeng / Mesh number 3000


王云鹏

Wang Yunpeng / Mesh number 3000 / Dimensions variable / concrete, red bricks, mental / 2017-2018