2021

CHENGDU

BIENNALE

Wang Bing

Exhibitions & Artworks

Wang Bing / Himalaya


王兵

Wang Bing / Himalaya / 115×43cm / Woodcut / 2021Wang Bing / Godness QuDe


王兵2


Wang Bing / Godness QuDe / 20×29cm / Oil on paper / 2019Wang Bing / Sacrifices Vase of XiangZi


王兵3


Wang Bing / Sacrifices Vase of XiangZi / 20×29cm / Oil on paper / 2019


Wang Bing / Drolma in Zhalin Mural


王兵4

Wang Bing / Drolma in Zhalin Mural / 29×20cm / Oil on paper / 2019


Wang Bing / Scenery in Qiangtang


王兵5


Wang Bing / Scenery in Qiangtang / 29×20cm / Oil on paper / 2019Wang Bing / Mangyu Monks


王兵6

Wang Bing / Mangyu Monks / 29×20cm / Oil on paper / 2019Wang Bing / Dongga Mural


王兵7

Wang Bing / Dongga Mural / 29×20cm / Oil on paper / 2019