2021

CHENGDU

BIENNALE

Tsuyoshi Ozawa (Japan)

Exhibitions & Artworks

Tsuyoshi Ozawa / Vegetable weapon No.1-6Tsuyoshi Ozawa / Vegetable Weapon:Mutton Hot Pot-Beijing


小泽刚

Tsuyoshi Ozawa / Vegetable Weapon:Mutton Hot Pot-Beijing / 100.5×138cm / Digital color print / 2002