2021

CHENGDU

BIENNALE

Composition

Curator Team:

Fan Di’an, Lu Peng, Zhang Zikang, Qiu Zhijie, Yang Wei, Ji Shaofeng, FANG Zhenning, Han Tao, Jeffery Shaw, Ji Yujie, Zhou Bo, Wang Shaoqiang, Jia Yunbo, He Guiyan, Li Keke, Wu Hongliang, Xue Jiang, Wang Chunchen

Exhibition Academic Committee:

Fan Di’an, He Guiyan, Ji Shaofeng, Lu Peng, Liu Jiakun, Lü Pinjing, Li Qingke, Qiu Zhijie, Song Xiewei, Su Xinping, Wang Chunchen, Wang Huangsheng, Wang Mingxian, Wang Shaoqiang, Wu Hongliang, Yang Wei, Zhang Zikang

Chief Curator

Fan Di’an

Fan Di’an is the President of China Central Academy of Fine Arts. He
is the chairman of China Artists Association, the chairman of Beijing Artists Association,and the deputy director of Art Education Committee at Ministry of Education. Fan has long been interested
in twentieth-century Chinese art, contemporary art criticism, curating and museology. He has published numerous essays on art and art criticism, curated hundreds of academic exhibitions that reflected the timely progressions and developments of Chinese art.

Lu Peng

Art historian, art critic and curator. He currently works at the Sichuan Fine Arts Institute as professor and master’s degree supervisor, and as a professor in the Macau University of Science and Technology. He has been associate secretary-general of the Sichuan Theatre Association, editor-in-chief of Art-Market magazine, art chair of the Guangzhou Biennale, art and humanities associate professor at the China Academy of Art, director of the Museum of Contemporary Art Chengdu, art director of the Yinchuan Museum of Contemporary Art and head of L-Art University.